Učíme se pro lepší budoucnost

Projekt Učíme se pro lepší budoucnost je financován z grantu Fondu pro nestátní neziskové organizace v rámci II. výzvy.

Cílovou skupinou projektu jsou romské děti a jejich rodiny žijící ve vyloučené lokalitě v Brně. Cílem projektu je pomoci dětem a mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí zvládat co nejlépe školní povinnosti, vést je ke zlepšení vztahu ke vzdělávacím institucím, motivovat je k pravidelné školní docházce a zajistit těmto dětem smysluplné trávení volného času. Dále nabídnout dětem prostor nejen k učení a hraní, ale také možnost svěřit se s problémy, naučit se jim čelit. Děti vedeme k zájmu o vzdělávání a pochopení nutnosti vzdělání pro další život, vštěpujeme jim odpovědnost za kvalitu jejich života a také za druhé, učíme je vzájemně si pomáhat.

Pro děti předškolního věku je určen dopolední klub Čhavore, který funguje na principu běžné mateřské školy. Děti si sami vyzvedáváme v rodinách a po skončení klubu je vodíme zpět domů. Díky tomu jsme v pravidelném kontaktu i s rodinami dětí a můžeme působit na rodiny komplexněji. V programu se zaměřujeme na rozvoj jazykových a komunikačních schopností, rozvoj hrubé a jemné motoriky, sebeobsluhy, spolupráce v kolektivu a dalších vědomostí a dovedností, které jsou potřebné pro nástup do první třídy.

Kroužek Přípravka se věnuje dětem, které navštěvují nultý ročník základních škol.

V rámci programu se zaměřujeme na různé oblasti rozvoje dětí. Pracujeme na zlepšení grafomotorických schopností, na rozvoji dovedností a znalostí, které by děti měly znát, a které budou při vstupu do první třídy potřebovat. Velký důraz klademe na rozvoj české slovní zásoby, která je pro děti často velice problematická. S dětmi se snažíme pracovat co nejvíce individuálně a přizpůsobovat náplň kroužku jejich potřebám. Současně ale formou skupinových prací vedeme děti ke spolupráci a toleranci vzájemných odlišností.

Program Doučování je určen dětem navštěvujícím základní, příp. střední školu. S dětmi pracujeme individuálně, podle jejich potřeb a schopností. Formou skupinových prací je učíme spolupracovat v kolektivu, respektovat se navzájem a tolerovat vzájemnou odlišnost. Zaměřujeme se na rozvoj jemné a hrubé motoriky, zlepšování školních i mimoškolních dovedností a znalostí a rozvoj české slovní zásoby a komunikace.

V rámci motivačních a volnočasových aktivit jsou provozovány kroužky Oheň, Hry, Flétny, Boomwhackers, Zpívání, taneční kroužek Romane čhave, Výtvarka. Na realizaci kroužků se aktivně podílejí také starší děti docházející na Doučování. Kroužky probíhají několikrát týdně tak, aby se na nich prostřídaly všechny děti, které splní podmínky nutné pro účast na kroužku

Výstupem projektu by mělo být zlepšení vědomostí a dovedností děti, motivace k vzdělávání, smysluplné trávení volného času. U dětí předškolního věku rozvoj dovedností důležitých pro úspěšný vstup do první třídy, u starších dětí pak nejen pomoc při plnění školních povinností, zvládání učiva, ale také zlepšení jejich školní docházky, rozvoj spolupráce s pedagogy dětí. V rámci odpoledního Doučování a kroužku Přípravka se budou moci účastnit volnočasových kroužků, které pro ně jsou v rámci motivačního systému připravovány.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb

Comments are closed.